Home Wie zijn wij Winkelwagen Voorwaarden Contact Offerte

Producten zoeken
Artikelen elektrogigant AccessoiresAfzuigkapAircoDigitale ontvangersFornuizenInbouw BakovensInbouw Koelen 122 CMInbouw koelen 140 CMInbouw koelen 177 CMInbouw koelen 88 CMInbouw Koelen-VriezenInbouw koeler 102 CMInbouw koffiemachineInbouw Magnetron-ovenInbouw VaatwassersInductie kookplatenKeramische KookplaatKoel/VrieskastenKoelersMagnetronTV LEDTV LED CurvedVaatwasautomaatVrieskastenVrieskistenWasdrogersWasmachines

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden:

 

BESTEL ALTIJD EERST OP ONZE SITE VOORDAT U HET PRODUCT KOMT HALEN !

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden:

Artikel 1. Algemeen


1.1 Elektrogigant, gevestigd aan de Rijssenseweg 14A in Enter voert de volgende handelsnamen; Elektrogigant. Al deze handelsnamen vallen onder de vennootschap Elektrogigant.
1.2 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Elektrogigant betreffende de verkoop, levering, betaling van wit en bruingoed apparatuur en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Elektrogigant expliciet van de hand gewezen.
1.4 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.5 Elektrogigant behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
1.6 Elektrogigant heeft het recht om een opdracht/bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren.Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van Elektrogigant, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Prijsvermeldingen op de internetsites, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.
2.3 Elektrogigant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitkering van coupon actie's van leveranciers. 2.4 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieŽn, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Elektrogigant verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door Elektrogigant te verrichten wezenlijk andere prestatie. Elektrogigant behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

2.5 U dient altijd eerst te bestellen via de internetsite en de ophaalbevestiging af te wachten voordat U het product kan halen.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Elektrogigant.
3.2 Elektrogigant heeft altijd het recht een bestelling te weigeren of ongedaan te maken wanneer een artikel niet meer leverbaar blijkt te zijn.3.3 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering in de vestiging van Elektrogigant; inclusief BTW; in Euro's; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.

4.2 Prijzen onder voorbehoud van type of systeemfouten en voorraden.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Elektrogigant behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Elektrogigant aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Elektrogigant ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Elektrogigant van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Elektrogigant en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 6. Aflevering en reclames

6.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Elektrogigant voor overschrijding nimmer aansprakelijk. 6.2 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Elektrogigant.
6.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.


Artikel 7. Garantie


7.1. Elektrogigant geeft garantie op de door haar geleverde apparatuur,conform de garantie bepalingen van de desbetreffende fabrikant en/of leverancier. (1,2 of 3 jaar fabrieksgarantie) Informatie hierover treft U aan in de documenten bij het product. Indien U meer informatie wenst over de garantie van een bepaald product dan kunt U mailen naar
info@elektrogigant.nl.

7.2 U dient de garantie altijd aan te tonen doormiddel van datum aankoopbon. Om gebruik te maken van het garantplan moet U altijd een polis aan de verzekeringsmaatschappij kunnen tonen.

7.3 U kunt een storing niet altijd rechtstreeks doorgeven aan de leverancier. Storingen van plasma of lcd schermen van Panasonic of Philips groter dan 32 inch moet U altijd aan ons melden. Wij hebben dan Uw gegevens en het serienummer nodig en geven dan de storing voor U door. Wanneer een apparaat voor een huisbezoek in aanmerking komt (alle witgoedapparatuur en grotere lcd en plasma schermen) kunt U overigens altijd de storing aan ons melden en geven wij dit voor U door. Voor adressen, telefoonnummers of andere informatie kunt U ook altijd mailen naar info@elektrogigant.nl 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Elektrogigant in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Elektrogigant niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Elektrogigant.

8.2 De klant vrijwaart Elektrogigant te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

8.3 Elektrogigant kan nooit aansprakelijk gesteld worden om garantie te verlenen wanneer de koper niet over de juiste aankoopbon/polis beschikt.

8.4 De aansprakelijkheid van Elektrogigant blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Elektrogigant de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

8.5 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Elektrogigant ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.6 Elektrogigant kan nooit aansprakelijk worden gesteld wanneer door overmacht een bezorging niet tijdig kan plaats vinden.

8.6 a) Elektrogigant kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een annulering die niet schriftelijk aan ons is doorgegeven.

8.7 a)Bij levering dient u als klant altijd het aangeboden apparaat goed te controleren op eventuele schade.

b)Ook dient U zelf te controleren of U wel het door U bestelde apparaat ontvangt.

c)Wanneer U het niet eens bent met een juiste levering dient U dit ook meteen aan te geven aan de bezorgers. 

Wanneer zich een of meer van voorgenoemde punten voordoet moet U dit melden aan de bezorgers en zij nemen dan in Uw bijzijn meteen contact op met Elektrogigant.nl. 

Wanneer dit niet wordt gedaan kunt U hier later nooit op terug komen en kan Elektrogigant.nl hier later nooit aansprakelijk voor worden gesteld.

 Artikel 9. Toepasselijkheid

9.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
9.2 Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Elektrogigant en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Zutphen, met dien verstande Elektrogigant het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemerAanvullende informatie

Kan ik een artikel bestellen dat niet in de catalogus voorkomt?
Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen indien een door u gezocht artikel niet in de catalogus voorkomt. In de meeste gevallen kunnen wij het betreffende artikel via een andere business partner alsnog leveren.

 

Leveranciers Actie's

Voor uitkering van actie's van leveranciers is Elektrogigant.nl niet verantwoordelijk.

Niet alle actie's van leveranaciers gelden automatisch bij Elektrogigant.nl.

Lees daarom goed de voorwaarden van de leverancier!

 

 

Offerte aanvragen
U kunt voor producten die niet voorkomen op de website uitsluitend via email een offerte aanvragen.

Prijsstelling
Alle prijzen zijn op Elektrogigant.nl zijn inclusief BTW.

Levering

 

Elektrogigant levert de producten in heel Nederland en Belgie. Nadat U een bestelling heeft gedaan krijgt U meteen een order retour gemaild die U moet bevestigen. 

 

Apparaten worden door een professioneel bedrijf bij U afgeleverd. U kunt kiezen tussen drempelservice, bezorgservice of installatieservice. Wij berekenen standaard drempelservice maar dit kan ook gratis zijn. Nadat U deze bestelling heeft gedaan krijgt u meteen een order retour gemaild die U moet bevestigen. Wanneer U dit heeft gedaan en het bestelde apparaat op voorraad is ontvangt U op korte termijn een mail, met daar in de informatie op welke dag en dagdeel er bij U wordt geleverd.

 

 

 

Drempelservice

Bij dit servicelevel worden goederen tot de voordeur aangeleverd. Tenzij obstakels zoals traptreden dit onmogelijk maken (bv portiekwoning). Goederen worden niet uitgepakt of aangesloten. Het is ook niet mogelijk om verpakkingsmateriaal en/of oude apparaten af te voeren.

 

Bezorgservice

Bij dit servicelevel kunnen de goederen  op de gewenste verdieping worden afgeleverd. ( boven plaatsen ook aanvinken ). Indien er in het perceel geen lift aanwezig is, is dit maximaal op de 2e etage. Verpakkingsmateriaal en/of oude apparatuur wordt afgevoerd. Oude apparaten dienen ontkoppelt klaar te staan. Inbouw apparatuur dient uitgebouwd en buiten klaar te staan.

 

Installatieservice

Bij dit servicelevel kunnen de goederen op de gewenste verdieping worden afgeleverd. ( Boven plaatsen ook aanvinken )Indien er in het perceel geen lift aanwezig is, is dit maximaal op de 2e etage. Op de plaats van bestemming worden de goederen uitgepakt en volledig bedrijfsklaar geÔnstalleerd.  Verpakkingsmateriaal en/of de oude apparatuur wordt afgevoerd. Inbouw apparatuur dient uitgebouwd en buiten klaar te staan. Het apparaat wordt niet op een doucheschakelaar aangesloten.

 

Inbouwapparatuur, USA koelkasten, airco's en zonnehemels worden niet geinstalleerd en alleen afgeleverd op begane grond. (alleen drempelservice) Audiosystemen/homecinemasystemen worden niet aangesloten en alleen afgegeven. Ook randapparatuur zoals Dvd spelers,video recorders en digitale ontvangers worden niet aangesloten. Deuren omdraaien van koel/vrieskasten wordt niet gedaan.

 

Klachten

Wanneer U klachten heeft betreffende uw levering kunt u uw klacht e-mailen naar ons emailadres: info@elektrogigant.nl. Binnen twee werkdagen  wordt deze dan in behandeling genomen en ontvangt u van ons een antwoord op uw klacht.

Betaling

Alle verzendingen kunnen vooruit betaald worden of onder rembours. Bij de chauffeur kunt U alleen pinnen. ( Bij uitzondering van Belgie alleen contant ) Bij afhalen van artikelen kan contant of met PIN betaald worden. Voor speciale bestellingen geld er een aanbetaling van 25% van de order. Dit bedrag dient eerst op onze rekening te staan voor wij gaan bestellen. Voor bestellingen onder rembours boven de 2500,- vragen wij ook een aanbetaling van het bedrag hoger dan de 2500,- Ons rekeningnummer is 347385907

 

Annulering van uw bestelling
Bij annulering van Uw bestelling worden er GEEN annuleringskosten in rekening gebracht. Wanneer er een bezorgafspraak is gemaakt of de bestelling is al verzonden dan worden de door ons gemaakte kosten  in rekening gebracht. Van een annulering dient U ons altijd schriftelijk in kennis te stellen en ontvangt dan een credit die binnen 30 dagen aan U wordt betaald. Goederen met geopende verpakking en speciale bestellingen kunnen niet worden geannuleerd en worden niet retour genomen.

Orderstatus en Bedrijfsgegevens klant

U wordt via email op de hoogte gehouden over de status van uw bestelling.

Privacy-verklaring

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Om u een goede service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken. U ontvangt van ons geen ongewenste en/of ongevraagde e-mail. U kunt te altijd Uw gegevens bij ons opvragen en inzien door dit per e-mail of fax aan te vragen. U ontvangt dan binnen een week Uw geregistreerde gegevens. Op uw verzoek passen wij Uw gegevens aan of verwijderen deze.

 

Verzendkosten

Op uw bestelformulier kunt U voordat U besteld de eventuele bezorgkosten zien.
Deze kunnen variŽren van gratis t/m 48,-

Eventuele gratis levering geld alleen binnen Nederland.

 

24 uur levering

 

Hier kunt ook voor kiezen en heeft een meerprijs van 50,- (mits apparaat in voorraad is en de plaatsing niet boven is en m.u.v. Zeeland).

Niet op zaterdag, alleen in Nederland en kan alleen uitgevoerd worden wanneer U voor 12.00 uur besteld.

Bestellingen na 12.00 worden niet de volgende dag maar de dag er na afgeleverd.

 

Eventueel mogelijk tegen meerprijs:

 

Bezorgservice 25,-

Installatieservice 39,-

Boven plaatsen 15,-  (alleen mogelijk in combinatie met bezorg en installatieservice).

Onder rembours 25,-

Belgie v.a. 25,-

Voor meerdere app. 10,00 per app. meerprijs.


 

Wij leveren niet op de waddeneilanden.

 

Wij rekenen geen afleverkosten binnen de plaats Enter.

 

 

online bestellen
Aantal artikelen0
TotaalEUR 0,00
naar kassa     naar kassa
elektrogigant
Betalen met ideal
Garantplan

Bezorginfo

Garantie

Betaling

Afhalen

Verzendkosten

Rijssenseweg 14a   |   7468 AC   |   Enter   |   info@elektrogigant.nlwebsite by HeuvelmanMedia
elektrogigant